Вы научитесь
Расписание
Программа курса
+

КУРС

COURSE

КУРС

Секретарь-делопроизводитель

Secretary

Сакратар-справавод

Секретарь-делопроизводитель – это помощник руководителя, который не только умеет печатать и знает делопроизводство, но знает деловую этику и психологию делового общения. Работа секретаря многопрофильна. При обучении секретарь не знакомится с профилем, направлением деятельности сферы, куда впоследствии устраивается на работу. Поэтому секретарю необходимо уметь самоорганизовываться, саморазвиваться, анализировать.

Деятельность секретаря требует высокой общей культуры и образованности. Работа секретаря отличается быстро меняющейся ситуацией, разнообразием выполняемых задач и потребностью их оперативного решения, необходимостью часто вести параллельно несколько видов работ, многообразием контактов. От его профессионального уровня во многом зависит престиж фирмы.

Программа обучающего курса «Секретарь-делопроизводитель» охватывает всю полноту знаний, которыми должен владеть секретарь современного офиса и формирует у слушателей необходимые навыки и знания для квалифицированного выполнения будущей работы.

Secretary

Сакратар-справавод - гэта памочнік кіраўніка, які не толькі ўмее друкаваць і ведае справаводства, але ведае дзелавую этыку і псіхалогію дзелавых зносін. Праца сакратара шматпрофільная. Пры навучанні сакратар не знаёміцца з профілем, напрамкам дзейнасці сферы, куды пасля ўладкоўваецца на працу. Таму сакратару неабходна ўмець самаарганізавацца, самаразвіваецца, аналізаваць. Дзейнасць сакратара патрабуе высокай агульнай культуры і адукаванасці. Праца сакратара адрозніваецца зменнасю сітуацый, разнастайнасцю выконваемых задач і патрэбнасцю іх аператыўнага вырашэння, неабходнасцю часта весці паралельна некалькі відаў работ, разнастайнасцю кантактаў. Ад яго прафесійнага ўзроўню залежыць прэстыж фірмы. Праграма навучальнага курсу «Сакратар-справавод» ахоплівае ўсю паўнату ведаў, якімі павінен валодаць сакратар сучаснага офіса і фармуе ў слухачоў неабходныя навыкі і веды для кваліфікаванага выканання будучай працы.

Основная цель данного курса:

• научить слушателей практической работе с документами различных типов и видов, умению самостоятельно составлять и оформлять различные виды документов, грамотно писать деловые письма, составлять приказы, договоры, контролировать исполнение документов - освоить ведение документов компании - делопроизводство, документооборот, навыки делового этикета и имиджа делового человека.

• Отдельные модули данного курса определяют место секретаря в структуре управления предприятием, его должностные обязанности, и связанные с ними требования к профессиональным качествам современного секретаря. Процесс обучения по данной программе сочетает лекционные занятия с преподавателем с выполнением самостоятельных практических работ, направленных на закрепление получаемых навыков и знаний. С первого занятия в течение всего учебного курса слушатели выполняют «сквозную» работу – готовят подборку правильно оформленных документов и на последнем занятии представляют ее преподавателю и группе, дают отчет по основным реквизитам документов.

Secretary

Асноўная мэта дадзенага курса:

• навучыць слухачоў практычнай працы з дакументамі розных тыпаў і відаў, уменню самастойна складаць і афармляць розныя віды дакументаў, пісьменна пісаць дзелавыя лісты, складаць загады, дагаворы, кантраляваць выкананне дакументаў - асвоіць вядзенне дакументаў кампаніі - Справаводства, дакументаабарот, навыкі дзелавога этыкету і іміджу дзелавога чалавека.

• Асобныя модулі дадзенага курса вызначаюць месца сакратара ў структуры кіравання прадпрыемствам, яго службовыя абавязкі, і звязаныя з імі патрабаванні да прафесійных якасцях сучаснага сакратара. Працэс навучання па дадзенай праграме спалучае лекцыйныя заняткі з выкладчыкам з выкананнем самастойных практычных работ, накіраваных на замацаванне атрымліваюцца навыкаў і ведаў. З першага занятку на працягу ўсяго навучальнага курсу слухачы выконваюць "скразную" працу-рыхтуюць падборку правільна аформленых дакументаў і на апошнім занятку прадстаўляюць яе выкладчыку і групе, даюць справаздачу па асноўных рэквізітах дакументаў.

Задача преподавателя - сформировать практические навыки, необходимые в будущей работе.

Secretary

Задача выкладчыка - сфарміраваць практычныя навыкі, неабходныя ў будучай працы.

Программа рассчитана на самый широкий круг слушателей: от молодых специалистов; граждан, безработных на сегодняшний день, желающих приобрести новую интересную и востребованную специальность до опытных секретарей-практиков, желающих повысить свою квалификацию.

Secretary

Праграма разлічана на самае шырокае кола слухачоў: ад маладых спецыялістаў; грамадзян, беспрацоўных на сённяшні дзень, жадаючых набыць новую цікавую і запатрабаваную спецыяльнасць да вопытных сакратароў-практыкаў, якія жадаюць павысіць сваю кваліфікацыю.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, опытные специалисты, имеющие многолетний опыт работы в разных компаниях, в том числе, в должности секретаря-референта. Обучение основано на индивидуальном подходе, что способствует высокому уровню подготовки слушателей.

Secretary

Заняткі праводзяць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, вопытныя спецыялісты, якія маюць шматгадовы досвед працы ў розных кампаніях, у тым ліку, на пасадзе сакратара-рэферэнта. Навучанне заснавана на індывідуальным падыходзе, што спрыяе высокаму ўзроўню падрыхтоўкі слухачоў.

Документы об окончании:

Справка об обучении установленного образца, сертификат, свидетельство с указанием пройденных теоретических и практических часов, рекомендательное письмо.

Secretary

Дакументы аб заканчэнні:

Даведка аб навучанні устаноўленага ўзору, сертыфікат, пасведчанне з указаннем пройдзеных тэарэтычных і практычных гадзін, рэкамендацыйны ліст.

ДНИ НЕДЕЛИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ
ЦЕНА, бел.руб
Вечерняя группа с 18:00 до 21:00
каждый день
1 месяц
230,00
3 раза в неделю
1.5 месяца
230,00
2 раза в неделю
2.5 месяца
230,00
Группа выходного дня
Сб., Вс с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13до14)
1 месяц
230,00
Сб., Вс с 10:00 до 14:00
2 месяца
230,00

Продолжительность программы: 60 ак.ч
Лекции:17 ак.ч
Практические занятия: 43 ак.ч

Secretary

Працягласць праграмы: 60 ак.ч
Лекцыі: 17 ак.ч
Практычныя заняткі: 43 ак.ч

В стоимость обучения входит

Secretary

У кошт навучання ўваходзіць

• сертификат;
• тетрадь с конспектом лекций;
• консультации экспертов-преподавателей;
• кофе, чай, вода

Secretary

• сертыфікат;
• сшытак з канспектам лекцый;
• кансультацыі экспертаў-выкладчыкаў;
• кава, чай, вада

Помощь с трудоустройством

Secretary

Дапамога з працаўладкаваннем

• Рекомендуем наших лучших выпускников
• Регулярные консультации по актуальным вакансиям

Secretary

• Рэкамендуем нашых лепшых выпускнікоў
• Рэгулярныя кансультацыі па актуальных вакансіях

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Secretary

ВЫ НАВУЧЫЦЕСЯ

• вести деловую документацию и архивы компании;
• организовывать рабочий день руководителя;
• вести кадровое делопроизводство;
• обрабатывать входящую корреспонденцию;
• владеть скоростью набора документов и методом слепого письма;
• разбираться в вопросах бухгалтерского учёта.

Secretary

• весці дзелавую дакументацыю і архівы кампаніі;
• арганізоўваць працоўны дзень кіраўніка;
• весці кадравае справаводства;
• апрацоўваць уваходную карэспандэнцыю;
• валодаць хуткасцю набору дакументаў і метадам сляпога ліста;
• разбірацца ў пытаннях бухгалтарскага ўліку.

ПРОГРАММА КУРСА

Secretary

ПРАГРАМА КУРСА

1. Делопроизводство

1. Справаводзтва

— Правила подготовки и оформления документов
— Документы и их классификация
— Составление и оформление документов в соответствии с СТБ 6.38-2004
— Бланк документа
— Требования к текстам документов

— Правілы падрыхтоўкі і афармлення дакументаў
— Дакументы і іх класіфікацыя
— Складанне і афармленне дакументаў у адпаведнасці з СТБ 6.38-2004
— Бланк дакумента
— Патрабаванні да тэкстаў дакументаў

2. Организация документооборота

2. Арганізацыя дакументазвароту

— Документооборот
— Прием, первичная обработка, предварительное рассмотрение и распределение документов
— Составление номенклатуры дел
— Формирование дел
— Экспертиза ценности документов

— Дакументаабарот
— Прыём, першасная апрацоўка, папярэдняе разгляд і размеркаванне дакументаў
— Складанне наменклатуры спраў
— Фарміраванне спраў
— Экспертыза каштоўнасці дакументаў

3. Кадровое делопроизводство

3. Кадравае справаводства

— Правовые основы работы с кадрами
— Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по ведению кадровой документации.
— Требования, предъявляемые при приеме на работу специалиста по кадрам.
— Должностные инструкции работников.
— Положение о кадровой службе.

— Прававыя асновы працы з кадрамі
— Заканадаўчыя і нарматыўныя прававыя акты, метадычныя матэрыялы па вядзенні кадравай дакументацыі.
— Патрабаванні, што прад'яўляюцца пры прыёме на працу спецыяліста па кадрах.
— Службовыя інструкцыі работнікаў.
— Палажэнне аб кадравай службе.

4. Социально-психологические аспекты работы с людьми. Деловой этикет

4. Сацыяльна-псіхалагічныя аспекты работы з людзьмі. Дзелавой этыкет

— Психологический портрет специалиста по кадрам.
— Формы отказа, благодарности, урегулирование конфликтных ситуаций.

— Псіхалагічны партрэт спецыяліста па кадрах.
— Формы адмовы, падзякі, урэгуляванне канфліктных сітуацый.

5. Работа с ЕТКС и ЕКСД. Участие специалиста по кадрам в разработке штатного расписания

5. Праца з ЕТКС і ЕКСД. Удзел спецыяліста па кадрах у распрацоўцы штатнага раскладу

— Понятие Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). Понятие Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
— Участие специалиста по кадрам в разработке штатного расписания. Порядок составления, внесения изменений и утверждение штатного расписания. Соответствие названий профессий и должностей, служащих в штатном расписании и ЕТКС и ЕКСД.

— Паняцце адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад служачых (ЕКСД). Паняцце адзінага тарыфна-кваліфікацыйнага даведніка (ЕТКС).
— Удзел спецыяліста па кадрах у распрацоўцы штатнага раскладу. Парадак складання, унясення змяненняў і зацвярджэнне штатнага раскладу. Адпаведнасць назваў прафесій і пасад, служачых у штатным раскладзе і ЕТКС і ЕКСД.

6. Создание базы данных работников предприятия

6. Стварэнне базы дадзеных работнікаў прадпрыемства

— Понятие базы данных работников предприятия.
— Составление отчетов по списочной численности предприятия.
— Статистическая отчетность по кадрам.

— Паняцце базы дадзеных работнікаў прадпрыемства.
— Складанне справаздач па спісачнай колькасці прадпрыемства.
— Статыстычная справаздачнасць па кадрах.

7. Порядок оформления приема на работу. Оформление личного дела. Заполнение личной карточки

7. Парадак афармлення прыёму на працу. Афармленне асабістай справы. Запаўненне асабістай карткі

— Документы необходимы для приема на работу.
— Правильность заполнения документов личного дела и учетной карточки.
— Написание автобиографии.
— Формирование личного дела.
— Правила внутреннего трудового распорядка.

— Дакументы неабходныя для прыёму на працу.
— Правільнасць запаўнення дакументаў асабістага справы і ўліковага карткі.
— Напісанне аўтабіяграфіі.
— Фарміраванне асабістага справы.
— Правілы ўнутранага працоўнага распарадку.

8. Трудовые книжки работников

8. Працоўныя кніжкі работнікаў

— Правильность заполнения трудовой книжки.
— Регистрация трудовых книжек.
— Примеры записей в трудовых книжках.
— Хранение трудовых книжек и вкладышей к ним.

— Правільнасць запаўнення працоўнай кніжкі.
— Рэгістрацыя працоўных кніжак.
— Прыклады запісаў у працоўных кніжках.
— Захоўванне працоўных кніжак і ўкладышаў да іх.

9. Оформление трудовых отношений

9. Афармленне працоўных адносін

— Трудовой договор. Виды трудовых договоров.
— Контракт как вид срочного трудового договора.
— Сроки в договоре. Гарантии и ограничения при приеме на работу. Предварительное испытание.
— Договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
— Работа специалиста по кадрам с гражданско-правовыми договорами.

— Працоўны дагавор. Віды працоўных дагавораў.
— Кантракт як від тэрміновага працоўнага дагавора.
— Тэрміны ў дамове. Гарантыі і абмежаванні пры прыёме на працу. Папярэдняе выпрабаванне.
— Дагавор аб поўнай індывідуальнай матэрыяльнай адказнасці.
— Праца спецыяліста па кадрах з грамадзянска-прававымі дамовамі.

10. Порядок и основания увольнения работников

10. Парадак і падставы звальнення работнікаў

— Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок увольнения работников.
— Виды заявлений на увольнение. Их регистрация.
— Издание приказов на увольнение.

— Нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць парадак звальнення работнікаў.
— Віды заяў на звальненне. Іх рэгістрацыя.
— Выданне загадаў на звальненне.

11. Составление графиков рабочего времени. Ведение табеля учета рабочего времени

11. Складанне графікаў працоўнага часу. Вядзенне табеля уліку працоўнага часу

— Нормативно-правовые акты, регулирующие ведение графиков работы и табелей учета рабочего времени.
— Условные обозначения при заполнении табеля учета рабочего времени.
— Рабочее время. Режимы работы. Продолжительность рабочего дня.

— Нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць вядзенне графікаў працы і табель уліку працоўнага часу.
— Умоўныя абазначэння пры запаўненні табеля уліку працоўнага часу.
— Працоўны час. Рэжым работы. Працягласць працоўнага дня.

12. Отпуск

12. Адпачынак

— Виды отпусков. Компенсации.
— Формирование и утверждение графика трудовых отпусков.
— Оформление приказов о предоставлении отпусков.
— Учет трудовых и социальных отпусков.
— Исчисление трудового отпуска за фактически отработанное время.
— Периоды, включаемые в рабочий год.

— Віды адпачынкаў. Кампенсацыя.
— Фарміраванне і зацвярджэнне графіка працоўных адпачынкаў.
— Афармленне загадаў аб прадастаўленні адпачынкаў.
— Улік працоўных і сацыяльных адпачынкаў.
— Падлік працоўнага адпачынку за фактычна адпрацаваны час.
— Перыяды, якія ўключаюцца ў працоўны год.

13. Документы персонифицированного учета

13. Дакументы персаніфікаванага ўліку

— Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с документами персонифицированного учета.
— Знакомство и работа в программе DPU.

— Нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць працу з дакументамі персаніфікаванага ўліку.
—Знаёмства і праца ў праграме SPU.

14. Организация работы по обеспечению кадрами

14. Арганізацыя работы па забеспячэнні кадрамі

— Сотрудничество с комитетом по труду и социальной защите населения, учебными заведениями.
— Организация производственной практики.

— Супрацоўніцтва з Камітэтам па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва, навучальнымі ўстановамі.
— Арганізацыя вытворчай практыкі.

15. Обучение кадров предприятий

15. Навучанне кадраў прадпрыемстваў

— Положение об аттестационной и квалификационной комиссиях.
— Документационное оформление работы аттестационной и квалификационной комиссий.

— Палажэнне аб атэстацыйнай і кваліфікацыйнай камісіях.
— Дакументацыйнае афармленне працы атэстацыйнай і кваліфікацыйнай камісій.

16. Оформление пенсионных документов

16. Афармленне пенсійных дакументаў

— Документы необходимые для назначения пенсии. Ответственность должностного лица.
— Сотрудничество специалиста по кадрам с отделом социальной защиты населения.

— Дакументы неабходныя для прызначэння пенсіі. Адказнасць службовай асобы.
— Супрацоўніцтва спецыяліста па кадрах з аддзелам сацыяльнай абароны насельніцтва.

17. Программа «1С: Предприятие 8.2»

17. Праграма " 1С: Прадпрыемства 8.2»

— Изучение раздела «Кадры»

— Вывучэнне раздзела " Кадры»

18. Компьютерные программы (Word, Excel)

18. Кампутарныя праграмы (Word, Excel)

19. Набор документов и их сохранение на различные носители

19. Набор дакументаў і іх захаванне на розныя носьбіты

20. Электронная почта

20. Электронная пошта

— Отправка сообщений по электронной почте.
— Удаление почтовых сообщений.
— Перемещение и копирование сообщения в папку.

— Адпраўка паведамленняў па электроннай пошце.
— Выдаленне паштовых паведамленняў.
— Перамяшчэнне і капіраванне паведамленні ў тэчку.

21. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

21. ВЫНІКОВЫ КАНТРОЛЬ

КАК НАС НАЙТИ

ЯК НАС ЗНАЙСЦІ